Våra stadgar

 
 

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är: Föreningen Tillsammans
Föreningen har sitt säte i: Stockholm 

 

§ 2 Form & ändamål

Föreningens ändamål är att genom kunskapsspridning och utbildning motverka och förebygga sexism, våldtäkt och sexuellt våld. Föreningen vill även arbeta mot fördomar och stereotyper på området. Föreningens ändamål är även att fungera som en gemenskap för alla som identifierar sig som kvinnor och som utsatts för våldtäkt och sexuellt våld och genom detta stärka dem och göra dem till samhällsförändrare inom föreningens områden. 
Föreningen Tillsammans är en fristående ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.

 

§ 3 Medlemskap

Medlem: Alla som identifierar sig som kvinnor, accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften kan bli medlemmar i föreningen.
Stödmedlem: Den som vill stödja Föreningen Tillsammans verksamhet ekonomiskt kan bli stödmedlem. En stödmedlem kan vara en enskild person, en organisation eller ett företag som ställer sig bakom föreningens verksamhet samt sympatiserar med verksamhetens ändamål.

 

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

 

§ 5 Uteslutning

Medlem som motverkar föreningens ändamål eller syfte kan uteslutas. Genom beslut av styrelsen kan denne medlem eller stödmedlem uteslutas. För att en uteslutning ska kunna ske måste en majoritet av styrelsen vara överens. 

 

§ 6 Tystnadslöfte

Föreningen Tillsammans har tystnadslöfte.

 

§ 7 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Styrelsen kallar till årsmöte. Årsmöte skall hållas innan maj månads utgång varje år. Årsmötet ska välja en styrelse som ska bestå av minst 3 ledamöter. På årsmötet ska även en revisor väljas. Kallelse till årsmöte ska ske minst 14 dagar innan årsmötets genomförande, via epost till alla medlemmar samt via föreningens hemsida. Årsmötet är beslutsmässigt då minst 1/3 av styrelsen är närvarande.

 

§ 8 Extra årsmöte

Om styrelsen, revisorer eller minst en tredjedel av medlemmarna kräver detta, kallar styrelsen till ett extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de frågor som nämnts i kallelsen behandlas. 

 

§ 9 Rösträtt

Endast den som har betalat sin medlemsavgift äger rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen eller suppleant för styrelseledamot rösträtt. 

 

§ 10 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med majoritet. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst. 

 

§ 11 Styrelsen

Styrelsen och revisor väljs av årsmötet. Under verksamhetsåret företräds föreningen av styrelsen. I styrelsen måste det ingå en ordförande, minst en ledamot samt en kassör. I övrigt andra funktioner konstitueras av styrelsen. Majoriteten avgör och vid lika har ordföranden utslagsrösten. Mandatperioden för samtliga styrelsemedlemmar är ett (1) år. Vid eventuellt avhopp får styrelsen själv fyllnadsvälja ersättare för att tillsätta posten. 

Styrelsen beslutar om tillsättning samt avsättning av verksamhetschef.

 

§ 12 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och föreningens verksamhetschef var och en för sig.

 

§ 13 Ekonomi

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. 

Budget fastställs av årsmötet. Styrelsen kan besluta om förändringar i budgeten. 

Utanordningsrätt tillfaller ordförande och verksamhetschef samt dem som styrelsen bemyndigar. Utanordning för betalning får inte göras av den som gjort beställningen (eller motsvarande) eller av den som betalningen riktar sig till.

 

§ 14 Stadgeändring

Stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltigt måste ändringen antas med 2/3 av antalet röster. Då stadgeändringen ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. 

 

§ 15 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast läggas fram på föreningens ordinarie årsmöte. Att upplösningen ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösningen ska föreningens skulder betalas. Därefter beslutar årsmötet om hur föreningens tillgångar ska disponeras.